Message from The Hathors

Message from The Hathors

scroll omlaag voor de Nederlandse vertaling
Holding hand - pexels by kristin de soto

We are the Hathors. We like to speak to you, inform you how to rebuild your future. Every person on this planet has an influence on this future. You can rebuild it together. Mark our words, you will remember.

People need each other to rebuild this world. You cannot do it on your own. You need stable relationships to build a stable world. You need loving relationships to build a loving world. Rebuilding the world begins in your own neighbourhood, in your closest relations, in your family. The closest relationships are those between parents and children. These relationships aren’t always easy. These can be tempting, challenging but healing the wound will bring you pure joy. You will remember how to live in love with your parents. Many of you struggle with their parents. You fight, you argue, sometimes families are disrupted.  We see anger, hate. And a loss of confidence in a future together. Rebuild, rebuild, rebuild. You are learning how to do this together. As a family.

Every person makes mistakes. Foregiveness is important to be able to rebuild.
You think you are safe when you armor yourself. This is no real safety, this is armouring protection. Being able to soften yourself, being able to open up again, this is your challenge.
Parents and children should be working together to rebuild this world.

If we look at your planet, we see devastation, hunger, loneliness, lack of fulfillment. People who fill themselves yet never being satisfied. You have lost connection. This is a learning process, but….
Everytime when people seek for guidance by God, they hope to find solutions. They hope for a better world. We give solutions all the time, but people refuse to listen.

If you really, really, really want this better world, you need to make sacrifices. You live like kings and queens but the load is too heavy to carry. Seek for soberness, purify yourself. Less is better. You are distracted by things, materials. You think this will improve your quality of life, it won’t. Not deep down. You need to do with less. You need to break your patterns of materialism. It will destroy your world. You need to redefine what happiness is.

This is our message for now. We might be a little bit harsh for you but you need to wake up, really wake up. Sustainability is something you carry together. Pollution is a problem you face together. Solutions will be found if you work together. If you are prepared to lose the things you have assembled. If you are prepared to free yourself from materialism. Pollution is your problem. So don’t look away, take action. Be prepared to sacrifice what you thought was yours to keep. Real heroes are born in crisis. Wake up.

One last phrase… You are able to rebuild your future if you start now. We guide you, we are here with you. Let go of your fear. You will only gain. We love you.

Translation – vertaling NL

Wij zijn de Hathors. We willen met jullie spreken, jullie laten weten hoe de toekomst weer op te bouwen. Ieder mens op deze aarde heeft invloed op deze toekomst. Jullie kunnen het samen weer opbouwen. Gedenk onze woorden, jullie zullen herinneren.

Mensen hebben elkaar nodig om de wereld weer op te bouwen, te herstellen. Je kunt het niet alleen. Je hebt stabiele relaties nodig voor een stabiele wereld. Je hebt liefdevolle relaties nodig voor een liefdevolle wereld. Wederopbouw van de wereld begint in je eigen omgeving, in je naaste relaties, in je familie.

De nauwste relaties zijn die tussen ouders en kinderen. Deze relaties zijn niet altijd gemakkelijk. Ze kunnen uitdagend zijn maar het helen van de wond zal jullie pure vreugde brengen. Jullie zullen herinneren hoe in liefde te leven met je ouders. Velen van jullie worstelen met hun ouders. Jullie vechten, maken ruzie, soms zijn families ontwricht. We zien boosheid, haat. En een gebrek aan vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. Herstel, herstel, herstel. Jullie zijn aan het leren hoe je dit samen doet. Als een familie.

Ieder mens maakt fouten. Elkaar vergeven is van belang om opnieuw te kunnen bouwen. Jullie denken veilig te zijn als je jezelf harnast. Dit is geen echte veiligheid, dit is een gewapende bescherming. Jezelf kunnen verzachten, weer kunnen openen, dát is je uitdaging.
Ouders en kinderen zouden samen moeten werken om de wereld te herstellen.

Als we naar jullie planeet kijken, zien we verwoesting, honger, eenzaamheid, een gebrek aan vervulling. Mensen die zichzelf vullen en nooit tevreden zijn. Jullie zijn de verbinding verloren. Dit is een leerproces, maar… Steeds als mensen begeleiding van God zoeken, hopen ze oplossingen te vinden. Ze hopen op een betere wereld. We geven continu oplossingen maar mensen weigeren te luisteren.

Als jullie werkelijk een betere wereld willen, moeten jullie offers brengen. Jullie leven als koningen en koninginnen maar de belasting is te zwaar. Kies voor soberheid, zuiver jezelf. Minder is beter. Jullie worden afgeleid door dingen, materie. Jullie denken dat dit de kwaliteit van leven verbetert. Dat zal niet gebeuren, niet op een dieper niveau. Jullie moeten het met minder doen. Jullie moeten de patronen van materialisme doorbreken. Het vernietigt jullie wereld. Jullie moeten opnieuw definiëren wat geluk is.

Dit is onze boodschap voor nu. We zijn mogelijk een beetje hard voor jullie maar jullie moeten wakker worden, echt wakker worden. Duurzaamheid is iets wat jullie samen dragen. Milieuvervuiling is een gezamenlijk probleem. Jullie vinden oplossingen als jullie samen werken. Als jullie bereid zijn de spullen te verliezen die jullie verzameld hebben. Als jullie bereid zijn je te bevrijden van materialisme.
Milieuvervuiling is jouw probleem. Kijk niet weg, kom in actie. Wees bereid om dat te offeren waarvan je dacht dat je het mocht houden. Echt helden worden geboren tijdens een crisis. Word wakker.

Een laatste zin…jullie zijn in staat om de toekomst opnieuw te bouwen als jullie nu starten. We begeleiden jullie, we zijn hier met jullie. Wees niet bang, jullie zullen er enkel mee winnen. We houden van jullie.