Over kwetsbaarheid en je essentie

Scroll down for the English translation

Kwetsbaar zijn betekent niet dat je minder krachtig ben, zwak of jezelf niet kunt ondersteunen. Kwetsbaar zijn betekent dat je gevoeligheid sterker is. Je voelt meer, je ervaart meer, je bent je meer bewust. Dit is een grote kwaliteit, zelfs als het kan voelen als zwakte. Houd van de zachte kant van jezelf want dit is waar je ressoneert met de essentie van het leven. De essentie gaat over je kern. In je kern zijn betekent dat je in het leven gegrond bent.

De essentie van het leven vind je in jezelf. Als je verbonden bent met deze essentie, verlies je jezelf nooit meer. En ben je in staat te verbinden met de hele wereld en daar aanwezig te zijn. Ga naar binnen en vind je eigen kern, je soft spot.

Je kunt enkel verbinden met je kern als je bereid bent om te voelen en kwetsbaar te zijn. Je innerlijke zachte kern kun je ervaren als je zwakke plek maar het is vol van leven, rijk van ervaringen met de dualiteit van het leven, ervaringen van pijn en vreugde. Als je met beide kanten van het leven kunt zijn, als je kunt zien hoe ze een waarde hebben in zichzelf, dan ben je in staat te dealen met het leven en zijn uitdagingen. Het antwoord op moeilijke ervaringen is niet om te verharden. Het antwoord is te voelen en leren. Zelfs als het leven moeilijk is, is de liefde er. De liefde is er altijd.

Liefs Eveline

Vulnerability and your essence

Being vulnerable doesn’t mean that you have less power or that you are weak or that you cannot support yourself. Being vulnerable means that your sensibility is stronger. You sense more, you feel more, you are more aware. This is a big quality, even if it can feel like weakness. Love the softer part of yourself because that is the part where you vibrate with the essential in life. The essential is about the core of life. Being in your core means that you are grounded in life.

The essence of life is to be found in yourself. If you are connected to this essence, you will never lose yourself again. And you will be able to connect to the whole world and be present there. So go inside and find your own core, in the soft spot.

You can only connect with your own core if you are willing to sense and feel vulnerable. The inner soft spot can feel like your weak spot but it is full of life, rich of experiences with duality of life, experiences of pain and joy. If you can be with both sides of life, if you can see how they have a value of their own, then you are able to deal with life and its challenges. The answer to difficult life experiences is not to harden yourself. The answer is to feel and learn. Even if life is hard, there is love. Love is always present.