Transformatie naar een nieuwe wereld

scroll down for the English translation

Gechannelde boodschap van de Hathors

De wereld, de mensheid ervaart grote verschuivingen. Deze zijn nodig voor een doorbraak. Het is van belang dat mensen wakker worden in deze moderne wereld, die eigenlijk een oude wereld is die niet meer past. De oude wereld is aan het breken en moet gebroken worden. Veel mensen verzetten zich nog hiertegen. We begrijpen hun angst omdat ze niet weten wat de toekomst brengt.

Een nieuwe wereld zal ontstaan. Niet iedereen zal blij zijn met deze wereld. Macht, ego, anderen bestrijden, positieve verandering blokkeren, al dit zal niet meer beloond worden. De nieuwe wereld heeft een andere energie, het is een andere manier van leven. Het zal ook het einde betekenen van de aristocratie. Degenen die nu aan de macht zijn, verzetten zich daarom het meest.

Als je een van de weinigen bent die aan het begin staan van dit nieuwe tijdperk, weet dan dat wij je steunen. Weet dat het een kwestie van tijd is. Het oude is al aan het instorten en sterven. Mogelijk verslechtert de situatie eerst nog, maar jullie zullen weer omhoog klimmen en de nieuwe wereld manifesteren.

In de nieuwe wereld is er geen materialisme. Mensen zullen enkel gebruiken wat ze echt nodig hebben. Dit betekent niet dat rijkdom verdwijnt. Het krijgt een andere betekenis. Rijkdom is het leven van een betekenisvol leven, bijdragen aan het geheel en verbonden zijn. Het is een leven vanuit je ziel, je hogere zelf.

Wees niet bang. Dit is een langer durend proces, het zal niet morgen klaar zijn. Maar elke stap in de richting van de nieuwe wereld is belangrijk. Het is als het afbreken van een oud gebouw en dit opnieuw opbouwen, steen voor steen. Elke steen is van belang.

We vertellen jullie dit omdat we jullie willen steunen. We weten dat degenen die aan het begin van deze verandering staan zich uitgeput en hopeloos kunnen voelen. Het kan lijken alsof niets in de goede richting verandert. Maar het is aan het veranderen, sneller dan jullie weten. Verandering is niet altijd zichtbaar aan het oppervlak. Ga door en blijf positief.

Transformation to a new world

Channeled message from the Hathors

The world, the people are experiencing big shifts. These shifts are necessary for a breakthrough. It is important that people wake up in this modern world, which is actually an old world and not suitable anymore. The old world is breaking and needs to be broken. Many people are still resisting this. We understand their fear because they don’t know what will come.
A new world will rise. Not everybody will be happy in this new world. Power, ego, fighting others, resisting positive change will not be rewarded anymore. The new world will have a different energy, it is another way of living. This will also mean the end of aristocracy. So those having the power now are resisting the most.

If you are one of the few who is at the beginning of this new age, know that we are supporting you. Know that it is only a matter of time. The old is already collapsing and dying. Maybe the situation will deteriorate first but you will be able to climb up again and manifest this new world.

In the new world materialism will have no place. People will only use what they really need. This doesn’t mean that richness will disappear. It will have a different meaning. It is about living meaningful lives, contributing to the whole, being connected. It is about a soulbase life.

Don’t be afraid. This is a proces of many ages. It won’t be done tomorrow. But every step in the direction of the new world is important. It is like breaking down an old building and building it again stone by stone. Every stone is important.

We talk to you about this because we want to support you. We know that the few who stand at the beginning of this change can feel exhausted and hopeless. It can seem like nothing is really changing in the right direction. But it is changing, more rapidly than you know. Change is not always visible on the surface. Keep up the good work, stay positive.